EU-VERORDENING 2016/679

Privacy Policy van Comelit Group S.p.A.

Toegewijd aan klanten/gebruikers van websites en apps.

1. INLEIDING

Uw privacy is belangrijk voor Comelit Group S.p.A. Daarom hebben we een privacybeleid ontwikkeld voor de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, verspreiden, overdragen en opslaan. Door dit document door te lezen zult u te weten komen hoe onze criteria voor de bescherming van de privacy zijn, zodat u ons eventuele vragen daaromtrent kunt stellen.
Via dit document verstrekt Comelit Group S.p.A u, in overeenstemming met artikel 13 en 14 van de Europese Verordening nr. 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als “GDPR”), informatie over de verwerking van de persoonsgegevens die u worden gevraagd wanneer u contact opneemt met Comelit Group S.p.A. of door deze groep gecontroleerde bedrijven in verband met het gebruik van de website Comelit www.comelitgroup.nl, van de door Comelit aangeboden diensten en van de applicaties Comelit (hierna alleen aangeduid als “App”).

In onze Privacy-normen wordt het volgende toegelicht:
– Verzamelde gegevens en doeleinden.
– Wijze waarop deze informatie wordt gebruikt.
– De opties die wij aanbieden, met inbegrip van de wijze van toegang tot en bijwerking van de informatie.
Bij het opstellen van dit document is rekening gehouden met de bepalingen van de Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd door de Richtlijn 2009/136/EG inzake cookies, en de bepaling van de gegevensbeschermingsautoriteit “Identificatie van vereenvoudigde procedures voor informatieverstrekking en de verwerving van toestemming voor het gebruik van cookies” van 8 mei 2014 conform de aanbevelingen en toelichtingen die zijn verstrekt door de Werkgroep art 29 in “Advies nr.2/2013 inzake slimme mobiele apps”, en in “Advies 13/2011 inzake geolocatiediensten”.

2. VERWERKTE GEGEVENS

2.1 Gegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website en het gebruik van de applicaties
De persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een bepaalde persoon te identificeren of contact met hem of haar op te nemen, om aan al onze klanten/gebruikers betere diensten te kunnen aanbieden. Iedere keer dat u in contact komt met Comelit of een aan Comelit gelieerde onderneming is het mogelijk dat u wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Hieronder volgen enkele soorten van persoonsgegevens die Comelit zou kunnen vragen en de manier waarop deze worden gebruikt:

In anonieme vorm verzamelde toegangsgegevens
De informaticasystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de website en alle Comelit-applicaties te laten functioneren, verwerven, ook zonder dat de gebruiker zich registreert, tijdens hun normale werking, bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van de communicatieprotocollen van Internet. Het betreft informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde personen, maar die vanwege zijn aard, door verwerking en koppeling met gegevens van derden, het mogelijk zou kunnen maken om gebruikers te identificeren. Onder deze gegevenscategorie vallen het IP-adres of de domeinnaam van het apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem, het model en het merk van het apparaat, de provider van de mobiele diensten, de adressen die worden verstrekt door de Uniform Resource Identifier (URI) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt bij het indienen van het verzoek bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout enz.) en andere parameters die zijn gerelateerd aan het besturingssysteem en de IT-omgeving van uw apparaat. Deze gegevens, die in anonieme vorm worden verzameld door middel van cookies of web beacons, worden uitsluitend gebruikt met het doel om anonieme statistische gegevens te verkrijgen over het gebruik van de applicatie en de website en om te controleren of deze correct functioneren.

Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt
Als u kiest voor registratie, door uw eigen account aan te maken voor het gebruik van de site en aan Comelit-producten gekoppelde applicaties, vragen wij u om enkele persoonsgegevens te versturen en/of te verstrekken waarmee u zich kunt identificeren, onder meer uw voor- en achternaam, e-mailadres, geboortejaar, fiscaal nummer, gebruikersnaam en wachtwoord, telefoon en postadres, nodig voor het aanmaken en beheren van het register van gebruikers/klanten (hierna aangeduid als CRM ondersteund door het PROCAL-systeem). Dezelfde gegevens zullen worden gevraagd in het geval van werkzaamheden door het technische assistentiecentrum (SATCO) en door de assistentie-medewerkers voor de verstrekking van Comelit.-diensten. De gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die aan Comelit worden verstuurd/verstrekt.
In deze gevallen zullen wij u expliciet toestemming vragen voor de verwerking van de verstrekte gegevens (bijvoorbeeld op de registratiepagina, op het werkformulier of op het moment dat u telefonische assistentie aanvraagt).
Onder de verwerkte gegevens vallen ook de informatie, gegevens en video’s die door uw Comelit-apparaten en de bijbehorende applicaties zijn verzameld, die, indien deze service is geactiveerd, gedurende een bepaalde periode kunnen worden bewaard op speciale Cloud-servers die niet rechtstreeks door Comelit worden beheerd, maar die zich bevinden op het Europese grondgebied of in landen waarvan het privacybeleid door de EU wordt erkend.
Onder vrijwillig verstrekte gegevens vallen ook de beelden en video’s die onze klanten hebben verzameld met behulp van Comelit-apparatuur (bijv. video-deurintercomsystemen, camerabewakingssystemen) waarvan de beelden, indien de service gezichtsherkenning is geactiveerd, in absoluut anonieme vorm worden bewaard, na conversie van de beelden in algoritmes die reconstructie van de oorspronkelijke beelden verhinderen. De gegevens afkomstig uit de beelden kunnen worden gebruikt voor de vergelijking met andere beelden.
We zullen de informatie van uw gebruikers die door u is verstrekt gebruiken om te zorgen dat uw apparaat gezichtsherkenning kan uitvoeren. Hiervoor dient de gebruiker een speciale waarschuwing te ontvangen over het gebruik van gezichtsherkenning, indien geactiveerd

Locatiegegevens
Wanneer u de applicaties en diensten van Comelit gebruikt, kunnen wij uw locatiegegevens en de locatiegegevens van uw apparatuur verzamelen en verwerken. Als u op het moment van installatie van het systeem of de applicatie het gebruik van geolocatiediensten heeft geactiveerd en als u expliciet toestemming heeft gegeven voor de verwerking van geolocatiegegevens, zullen de applicaties, wanneer ze actief zijn, gegevens over de geografische positie van het Comelit-systeem en/of uw apparaat (GPS, WiFi, GSM-netwerk) verzamelen.
U kunt op een later moment echter beslissen om de geolocatiediensten van uw apparaat uit te zetten, dit doet u in de betreffende sectie met toestemmingen voor de lokalisatie van het besturingssysteem van uw apparaat (Android of IOS). Vanaf dat moment zal het niet meer mogelijk zijn om geolocatiegegevens te verzamelen voor het gebruik van de dienst.
Als u het gebruik van geolocatiediensten niet heeft geactiveerd op het moment van installatie, als u geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van geolocatiegegevens op het moment van registratie of als u besluit de geolocatiediensten te deactiveren, zult u bepaalde functies van de applicaties niet kunnen gebruiken.

Informatie die wij van derden krijgen
We kunnen ook informatie over u verzamelen van derden, onder andere informatie van onze partners (externe technische assistentiecentra SATCO, installateurs enz.) en van andere partners; van sociale media-diensten (voorbeelden hiervan zijn onder meer Facebook, LinkedIn, Instagram) afhankelijk van uw instellingen voor deze diensten; en van bronnen van derden. Wij kunnen deze informatie toevoegen aan de informatie die we al in ons archief hebben en deze delen met anderen, op basis van hetgeen in dit informatieblad is vastgelegd.
Het verstrekken van registratiegegevens is facultatief (art. 6 lett. b), e) GDPR), maar het niet verstrekken ervan kan uw registratie en het gebruik van de functies van de applicaties en het account van Comelit en de levering van diensten in de weg staan (art. 7 GDPR).
Comelit en aan Comelit gelieerde ondernemingen kunnen deze gegevens onderling delen en ze in overeenstemming met dit privacybeleid gebruiken. Ze kunnen de gegevens ook combineren met andere gegevens om producten, diensten, content en reclamemateriaal te verstrekken en te verbeteren. U bent niet verplicht om de door ons gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, maar als u besluit ze niet te verstrekken zullen wij in veel gevallen niet in staat zijn om u onze producten of diensten aan te bieden of om uw vragen te beantwoorden.
De gegevens kunnen worden gebruikt om strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen, indien dit door de bevoegde autoriteiten wordt gevraagd.

3. DOEL VAN DE VERWERKING EN WETTELIJKE GRONDSLAGEN
De wettelijke grondslag van de verwerking is de bron/herkomst/rechtvaardiging van de verwerking na de toestemming die is verleend overeenkomstig art. 4 van de GDPR door de belanghebbende.

3.1 Uw gegevens zullen worden verwerkt:
– voor het technische beheer van de Comelit-systemen en de applicaties;
– voor het beheer van uw registratie;
– om te zorgen dat u de functies van de applicatie kunt gebruiken, inclusief gezichtsherkenning waarmee sommige video-deurintercomsystemen zijn uitgerust;
– om pushberichten te verzenden;
– voor marketingactiviteiten;
– om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de rechthebbende.
Met betrekking tot deze doeleinden is de rechtsgrondslag van de verwerking de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene of na te hebben voldaan aan een verzoek van de belanghebbende.

3.2 Comelit Group S.p.A. zal uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor specifiek toestemming heeft gegeven. Met betrekking tot deze doeleinden is de wettelijke grondslag de toestemming van de belanghebbenden.
De toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens is louter facultatief, maar het spreekt vanzelf dat de belanghebbende bij het ontbreken van toestemming geen gebruik zal kunnen maken van de diensten en applicaties.

3.3 Comelit Group S.p.A. kan de informatie van de gebruiker (die persoonsgegevens en video’s kunnen bevatten) ook voor de volgende doeleinden gebruiken.
– Voor het leveren van de functie bewegingsdetectie met pushberichten kan er gebruik worden gemaakt van de video’s in de Cloud-cache of die door de gebruiker zijn geladen voor leveren van de alarmfunctie van de bewegingsdetectie aan de gebruiker via een pushmelding. De video in de Cloud-cache wordt niet langer dan 24 uur op de server bewaard.
– Om externe toegang tot realtime video’s te verschaffen of om video’s in de cloud af te kunnen spelen. Als de gebruiker een video in realtime bekijkt of een video afspeelt, wordt er een P2P-kanaal geconfigureerd om de videostreaming door te sturen. Als de instelling van het P2P-kanaal fouten bevat, kunnen we onze server gebruiken om de gegevens opnieuw te verzenden. Niet alle streaminggegevens worden op de server bewaard.
– Om de status van het apparaat op te vragen: om te controleren of de gebruiker bevoegd is om toegang te krijgen.
– Voor het leveren van de functie gezichtsherkenning: indien de klant de functie heeft geactiveerd, wordt bij elke oproep van het video-deurintercomstation het gezicht van de beller gedetecteerd, dit beeld kan aan het systeem van de klant worden gekoppeld met een naam en/of pseudoniem en worden geconverteerd in een algoritme en op anonieme wijze worden bewaard op een server in de cloud. Na de conversie wordt het beeld definitief gewist. Dit algoritme wordt door het apparaat dat door de klant wordt gebruikt opgeroepen om te worden vergeleken met de beelden van andere video-oproepen.

Dati personali
– De door ons verzamelde persoonsgegevens stellen ons in staat om u op de hoogte te houden van de laatste producten van Comelit, over de software-updates en over de op handen zijnde evenementen. Als u niet in onze mailing list wilt worden opgenomen, kunt u zich op elk willekeurig moment uitschrijven.
– Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het ontwikkelen, leveren en verbeteren van onze producten, diensten content en reclamemateriaal en eveneens om verliezen en fraude te voorkomen.
– De persoonsgegevens, inclusief de geboortedatum, kunnen worden gebruikt om de identiteit te verifiëren, de identificatie van de gebruikers te vergemakkelijken en vast te stellen welke diensten geschikt zijn. De geboortedatum kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de leeftijd van de houders van de ID Comelit accounts vast te stellen.
– Wij kunnen uw persoonsgegevens periodiek gebruiken om belangrijke berichten te versturen, zoals mededelingen over wijzigingen van onze voorwaarden en condities en van ons beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Comelit, is het niet mogelijk het ontvangen van dergelijke mededelingen uit te schakelen.
– Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor interne doeleinden, voor controles, gegevensanalyse en onderzoeken om de producten, diensten en communicatie met de klanten/gebruikers van Comelit te verbeteren.
– Als u deelneemt aan een prijsvraag of soortgelijke acties, kunnen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken om deze activiteiten te beheren.
Daarnaast is het, voor het verstrekken van onze diensten aan de gebruiker, noodzakelijk dat hij de benodigde persoonsgegevens ter beschikking stelt. Indien de gebruiker zijn persoonsgegevens niet met ons wil delen, zullen we onze producten of diensten niet kunnen leveren. We zullen alleen informatie verzamelen die noodzakelijk is voor de betreffende gespecificeerde expliciete en legitieme doeleinden. De verstrekte gegevens worden niet verwerkt.

De volgende soorten gegevens worden verzameld (hetgeen persoonsgegevens kunnen zijn of niet):
 Informatie op het apparaat: gegevens met betrekking tot de hardware, prestaties, de status en de instelling van het apparaat. Bijvoorbeeld de naam en ID van het apparaat, apparaatinstellingen, status van het apparaat (online/offline), IP-adres, MAC-adres, WiFi RSSI, SSID van de router en firmwareversie.
 Informatie die door de gebruiker wordt geleverd of geladen: we kunnen persoonsgegevens verzamelen die door de gebruiker zijn verstrekt, bijvoorbeeld Comelit-accountgegevens.
– Video’s in de Cloud-cache: tijdens het gebruik van de Comelit-systemen, indien de functie detectie is ingeschakeld en wanneer er een beweging wordt gedetecteerd, kunnen we videobeelden verzamelen die in de cloud worden bewaard. Volgens de vooraf gedefinieerde instellingen wordt elke video op wettige wijze opgeslagen. De gebruiker kan deze functie op elk moment uitschakelen.
– Locale video’s: voor het verstrekken van de diensten video-deurintercom en camerabewaking kunnen we videogegevens verzamelen die door de gebruiker zijn opgeslagen op de geheugenkaart die hij heeft ingestoken, of in het interne geheugen van het apparaat zelf, met als doel de geschiedenis weer te geven.

Niet-persoonlijke gegevens
De gegevens die in anonieme vorm zijn verzameld of in een vorm die op zich geen directe koppeling aan een specifiek individu toestaat, zoals, louter als voorbeeld, het beroep, de taal, de postcode, het kengetal, de unieke identificatiecode van het apparaat, de referentie-URL, de plaats en de tijdzone waarin een Comelit-product wordt gebruikt, teneinde het gedrag van de klanten/gebruikers beter te begrijpen en onze producten, diensten en reclamemateriaal te verbeteren, worden door ons voor elk willekeurig doel verzameld, gebruikt en overgedragen.

4. PERIODE VAN BEWARING
Uw gegevens worden verwerkt voor de gehele duur van het contract en/of de geldigheid van het account en voor de wettelijk voor fiscale doeleinden vereiste periode. Met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt voor marketingdoeleinden, deze zullen worden bewaard in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel en in elk geval totdat de doeleinden van de verwerking zijn bereikt of totdat – als dit eerder is – de specifieke toestemming door de belanghebbende wordt ingetrokken.
De beelden en video’s worden maximaal 24 uur bewaard.

5. WIJZE VAN VERWERKING EN GEBRUIK VAN DE GEGEVENS
5.1 Verwerking
De gegevens zullen, met inachtneming van de vereiste veiligheid en vertrouwelijkheid, worden verwerkt door middel van de volgende methoden: gegevens die rechtstreeks van de belanghebbende worden verkregen en die worden verzameld en geregistreerd voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en die in verdere verwerkingen worden gebruikt op een manier die compatibel is met deze doeleinden; genoemde verwerking wordt uitgevoerd met behulp van elektronische en geautomatiseerde hulpmiddelen (gegevensverzameling via gegevensoverdracht, rechtstreeks bij de belanghebbende).
De verwerking van gegevens is gebaseerd op de beginselen van correctheid, rechtmatigheid en transparantie, in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR; de verwerking kan handmatig worden uitgevoerd of door middel van geautomatiseerde procedures voor de opslag, verwerking en verzending van de gegevens en zal plaatsvinden middels passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit redelijkerwijs en technisch gezien mogelijk is, om onder meer de veiligheid, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en robuustheid van de systemen en diensten te garanderen, om het risico van verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking of in elk geval ongeoorloofd gebruik te vermijden, alsmede door redelijke maatregelen om onnauwkeurige gegevens tijdig te wissen of te corrigeren in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

5.2 Gebruik
Toegang tot de gegevens
Uw gegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor de doeleinden die zijn beschreven onder art. 3: (i) aan werknemers en medewerkers van Comelit of de onderneming van de Groep in Italië of in andere landen, als zijnde belast met en/of verantwoordelijk voor de verwerking en/of systeembeheerders; (ii) aan externe bedrijven of andere personen en instanties (bijvoorbeeld, banken, vakstudio’s, consulenten, verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van diensten enz.) die outsourcing-activiteiten verrichten uit naam van Comelit, in de hoedanigheid als externe verantwoordelijken voor de verwerking.
Gegevenscommunicatie
Comelit kan, zonder dat hiervoor expliciete toestemming nodig is (ex art. 6 lett. b) en c) GDPR), uw gegevens voor de onder art. 3 vermelde doeleinden doorgeven aan de gerechtelijke autoriteiten, alsmede aan personen en instanties aan wie het doorgeven van de gegevens wettelijk verplicht is voor de verwezenlijking van de genoemde doeleinden. Genoemde personen en instanties zullen de gegevens verwerken in de hoedanigheid van autonome rechthebbenden voor de verwerking.
Overdracht van de gegevens
Uw gegevens bevinden zich in uw Comelit-apparaten en apparaten die de applicaties gebruiken. Comelit kan uw gegevens doorgeven voor de doeleinden die zijn vermeld onder art. 3 zonder dat uw expliciete toestemming hiervoor nodig is (ex art. 24 lett. a), b), d) Privacywet en art. 6 lett. b) en c) GDPR).
De persoonsgegevens worden bewaard op servers die zich binnen de Europese Unie bevinden. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat Comelit als rechthebbende, indien nodig, de mogelijkheid heeft om de servers ook naar plekken buiten de EU te verplaatsen. In dit geval verzekert de rechthebbende dat de overdracht van de gegevens tot buiten de EU zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, onder voorbehoud van de standaard contractuele clausules zoals voorzien door de Europese Commissie

6. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
6.1 I Uw gegevens zullen worden verwerkt door werknemers en medewerkers van Comelit Group S.p.A. die zich bezighouden met activiteiten die in verband staan met de hierboven vermelde doeleinden. Deze werknemers zijn aangewezen als de verwerkers van de gegevens en hebben in dit verband adequate instructies ontvangen.
6.2 Comelit deelt de persoonsgegevens van de gebruikers met bedrijven die diensten verlenen als gegevensverwerking, gegevensarchivering, verwerking van orders van de klanten/gebruikers, levering van producten aan huis, beheer en verbetering van de gegevens van klanten/gebruikers, assistentie aan klanten/gebruikers, beoordeling van de interesse in onze producten en diensten en marktonderzoeken of onderzoeken naar klanttevredenheid. Deze bedrijven hebben de plicht om uw gegevens te beschermen en kunnen overal gevestigd zijn waar Comelit werkzaam is.

7. UW RECHTEN
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Comelit, kunt u een verzoek doen tot toegang tot gegevens die betrekking op u hebben, tot correctie of verwijdering ervan op grond van art. 17 van de GDPR, tot de aanvulling van onvolledige gegevens en tot de beperking van de verwerking; u kunt vragen om de gegevens te ontvangen in een gestructureerd gebruikelijk formaat dat door een automatisch apparaat leesbaar is, en, indien technisch mogelijk, om ze vrijelijk door te sturen naar een andere rechthebbende indien aan de voorwaarden voor uitoefening van het recht op overdraagbaarheid wordt voldaan volgens art. 20 van de GDPR (de verwerking moet gebaseerd zijn op toestemming overeenkomstig art.6.1, letter a) of art. 9.2, lett. a) of op het contract volgens art. 6.1, lett. b) van de GDPR en moet plaatsvinden met behulp van geautomatiseerde instrumenten); om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken voor de doeleinden als bedoel in art. 3 en u geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen de verwerking in de toegestane gevallen; om een vordering in te dienen bij de autoriteit, alsook om de overige rechten uit te oefenen die worden erkend door de toepasselijke regelgeving (art.16-21 AVG).
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijke kennisgeving naar het onderstaande adres te sturen of een e-mail naar: privacy@comelit.it, alsook door de middelen voor toegang te gebruiken die binnen iedere applicatie beschikbaar zijn.

8. GEBRUIK VAN COOKIES EN COOKIE BELEID
Comelit en haar partners gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer de site van Comelit wordt bezocht of wanneer diensten en applicaties van Comelit worden gebruikt, zoals het gebruik van cookies, web beacons, pixeltags of vergelijkbare technologieën om de browser of het apparaat van de gebruiker te identificeren. Wij gebruiken deze technologieën ook om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer de gebruiker interageert met de diensten die wij aan onze partners aanbieden, bijvoorbeeld reclame of functies van de applicaties van Comelit die op andere sites zouden kunnen worden weergegeven.

Cookies
We gebruiken “cookies” om uw ervaring op de website en met de apps van Comelit aan uw persoonlijke behoeften aan te passen; als u een wachtwoord aanmaakt, kan uw wachtwoord worden opgeslagen, zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de site bezoekt of de app opent. De “cookies” zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer worden gezet en die gegevens bevatten zoals de gebruikers-ID, de voorkeuren van de gebruiker, de bezochte pagina’s en de activiteiten die gedurende het gebruik van de sites zijn verricht. We combineren de in de cookies opgeslagen gegevens niet met persoonsgegevens die aan de sites zijn doorgegeven. Het is mogelijk om de cookies te blokkeren of ze van de harde schijf te wissen; maar wanneer de cookies worden uitgeschakeld, is het niet mogelijk om alle functies van de sites of van de applicaties te gebruiken. Sommige van onze zakelijke partners en aan ons bedrijf gelieerde ondernemingen gebruiken ook cookies om anonieme gegevens en informatie met betrekking tot het gebruik van de sites, van de applicaties en van onze diensten te verstrekken. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies, ons privacybeleid dekt het gebruik van dergelijke cookies niet. Sommige van onze zakelijke partners (bijvoorbeeld licentiehouders en sponsors) kunnen cookies gebruiken op onze site (in advertentiebanners) of op hun eigen sites, die toegankelijk zijn via links op onze site. Wij hebben geen toegang en kunnen deze cookies evenmin controleren. U bent niet verplicht cookies van ons te accepteren, noch van enige andere website en u kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren, alhoewel in dit geval sommige functies van de site mogelijk niet beschikbaar zullen zijn.

Web Beacons
Comelit of ons bedrijf voor controlediensten gebruikt de “web beacons” ook om informatie te verzamelen over het gebruik van onze sites en apps op websites van sponsors en gepubliceerde sponsors en het gebruik van e-mails, speciale promoties of nieuwsbrieven die wij versturen. Web beacons zijn kleine grafische bestanden ingesloten in een webpagina of e-mail die aanwezig zijn op de webpagina of via e-mail en informatie over de thuis-server retourneren vanuit de browser van de gebruiker. De door de web beacons verzamelde gegevens leveren statistische informatie op over hoeveel personen onze e-mails openen, onze sites en diensten gebruiken, of gekoppelde sites en berichten, sponsors en sites van adverteerders en voor welke doeleinden. Onze web beacons worden niet gebruikt voor het traceren van uw activiteiten buiten onze sites of applicaties of die van aan ons gelieerde ondernemingen of sponsors. Wij koppelen geen persoonlijke informatie van web beacons aan persoonlijke informatie zonder uw toestemming, behalve met betrekking tot onze marketing- of promotie-activiteiten en soortgelijke activiteiten, alleen of in samenwerking met onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen.

Informatie over gegevensverkeer
Wanneer u onze website bezoekt of de applicaties gebruikt, kunnen wij automatisch de volgende categorieën gegevens verzamelen: (1) IP-adressen; (2) domeinservers; (3) type computers die toegang hebben tot de website; (4) type webbrowsers die worden gebruikt om de website te bezoeken; (5) referentiebron die mogelijk aan de website is gezonden; en (6) overige gegevens inzake de interactie tussen de browser en de website en apps met de geïnstalleerde systemen (gezamenlijk aangeduid als “informatie met betrekking tot gegevensverkeer en/of gebruik van de systemen”). Wij koppelen de niet-persoonlijke informatie die wordt afgeleid uit de verkeersgegevens niet aan persoonlijke informatie zonder uw toestemming, behalve met betrekking tot onze marketing- of promotie-activiteiten en soortgelijke activiteiten, alleen of in samenwerking met onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen.

9. INFORMATIE DIE NIET IN DIT BELEID IS OPGENOMEN
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan op elk gewenst moment worden aangevraagd bij Comelit door de contactgegevens te gebruiken.

10. WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID
Comelit behoudt zich, als zijnde rechthebbende voor de verwerking, het recht voor om op ieder willekeurig moment wijzigingen in het privacybeleid aan te brengen en de gebruikers hiervan via deze pagina op de hoogte te stellen. U dient deze pagina daarom regelmatig te raadplegen, waarbij u de onderaan de pagina vermelde datum van de laatste wijziging als referentie neemt. Indien de gebruiker de wijzigingen die in dit privacybeleid zijn aangebracht niet accepteert, is de Gebruiker verplicht om het gebruik van deze Applicatie te staken en kan hij of zij Comelit verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders gespecificeerd.

11. RECHTHEBBENDE VOOR DE WERKING EN CONTACTGEGEVENS
Rechthebbende voor de verwerking is Comelit Group S.p.A. – Via Don Arrigoni 5 – 24020 Rovetta S. Lorenzo BG, Italia. E-mail: privacy@comelit.it.

 

 

Laatste wijziging: juli 2019
Comelit Group S.p.A.